Staff

Ayami Takada, Atushi Mizutori 

Present &  Past Collaborator

Yuri Yamauchi, Shogo Yamauchi, Ryusuke Takaishi, Ikura Kaori, Ming Ying, Fai Sasimanas, Mari Suzuki, Yuri Suzuki, Soobin Lee, Meiri Hara, Risa Matsunaga, Ryota Nagasaka, Yukiko Omiya, Elisabetta Tosoni, Joel Stipano, Naoki Nakamata, Mattieu Provoost, Taro Fujisawa, 

Rina Shimazu

Engineering / Design Partners

Arita Masaki, Yasuhiro Kaneda, Yoshiyuki Hiraiwa, RESSOURCES.LLC, BUNZABURO, Tadayuki Minamoto