top of page

Staff

Ayami Takada, Atushi Mizutori 

Present &  Past Collaborator

Yuri Yamauchi, Shogo Yamauchi, Ryusuke Takaishi, Ikura Kaori, Ming Ying, Fai Sasimanas, Mari Suzuki, Yuri Suzuki, Soobin Lee, Meiri Hara, Risa Matsunaga, Ryota Nagasaka,  Elisabetta Tosoni, Joel Stipano, Naoki Nakamata, Mattieu Provoost, Taro Fujisawa, 

Rina Shimazu,Ueno Kiara, Naoko Kume, Shoya Mizuguchi, Yu Oda, Ryota Okada, Hitoshi Fujiida, Kai Yamada, Rai Kubota, Takahiro Kubota,

Yumi Honda, Shinichiro Moriya, Shigeyuki Ujihara, Junichiro Ito, Arata Kiyono

bottom of page